پیشگیری از اعتیاد

شیشه


 

 

شیشه تبخیر هویت انسان


متاآمفتامین یا شیشه محرک اعتیاد آوربسیار قوی است که برسیستم عصبی تاثیرشدید دارد.نام اصلی این مواد آیس به معنی یخ می باشد.این که نام آن را یخ گذاشته اند به این دلیل است که وقتی حرارت می بیند مثل یخ بخار می شود.این ماده محرک اعتیادآوروخطرناک است که به شکل کریستال های ریزهمچون شکر است وبرای قاچاق آن رادرنی های نوشابه ،جاسازی کرده وسروته آن رامی بندند.

اثرشدید این ماده در نتیجه ترشح فراوان هورمون دوپامین (یک انتقال دهنده عصبی در مناطقی از مغز که کنترل کننده احساس لذت است)صورت می گیرد.

متاامفتامین به صورت پودرسفید رنگ وشفافی است که بوندارد.مزه آن تلخ است وبه سادگی درآب حل می شود.این ماده به چهارصورت کشیدنی ، استفاده از طریق بینی ،خوردنی یا تزریق ممکن است مورد مصرف قرارگیرد.برای کشیدن آن از پایپی شیشه ای که مخصوص این کار است یا لامپ ،چراغ خودرو و... استفاده می کنند.

شیشه از ترکیبات آمفتامین یا متاآمفتامین است که د رآزمایشگاه های غیرقانونی ساخته می شود.قرص اکستاسی نیز از ترکیبات همین مواد است.البته در استان های شرقی کشور، به کراک هم کریستال می گویند! قاچاقچیان وفروشندگان این مواد ادعا می کنند که "شیشه " حاوی مرفین نبوده وآعتیادآور نیست.اما واقعیت این است که شیشه ماده محرک بسیار اعتیادآوری است وفروشندگان مواد مخدر به استناد به این مطلب که علایم ناشی از محرومیت از مرفین نیست ،آنراماده ای غیراعتیادآور معرفی می کنند.

ازآنجائیکه تحریک مصنوعی مغز به دلیل مصرف این ماده اعتماد شخص را افزایش م یدهد.مصرف کننده نه تنها به سادگی قادربه ترک آن نخواهدبود.بلکه به صورت ترک هم ،لذات زندگی عادی برایش بی معنا شده وامکان ابتلا به افسردگی در اوافزایش می یابد.فردی که به مصرف شیشه روی می اورد،درابتدا علایمی راتجربه می کندکه به طور کاذب برای اوجاذبه دارد.اماسپس دچاربی خوابی،کابوس وکاهش اشتها می شود.با تداوم مصرف "شیشه" تحریم پذیر وپرخاشگرمی شودواحتمال دارد به هرخشونتی دست بزند.

قدرت تمرکز واعتماد به نفس ،درچنین فردی به شدت بالا م یرود، خطر را ازخود دورمیداند.(به قول معروف دل وجراتش زیاد م یشود.)حالتصورکنید چنین فردی ،درحال رانندگی چه وضعیتی خواهد داشت؟به خاطر جرات زیاد ، فاصله ایم را درنظ نمی گیرد.با سرعت زیاد از یک وجب جا، سبقت گرفته ،جاده را محیط خطرناکی برای خود ودیگران می کند.معمولا این افراد توسط پلیس دستگیر می شوند.اگر هم تصادف کنند تصادف های مرگباری خواهند داشت.

بسیار مهربان وصمیمی می شوند! شخصی که تادیروز نمی توانست یک خط شعرحفظ کند شاعر می شودوشعر می گوید!بسیار دست ودلباز می شوندبه طوری که به راحتی م یتوان از آنهاپول وچک گرفت!پس احتمال سوءاستفاده مالی از این افراد وجود دارد.

درابتدا حتی ممکن است وضعیت اقتصادی این افراد،بهتر شود!این درست مانندآن است که بیماروامی با بهره ی زیاد به خودش م یدهد واحساس می کند ثروتمند شده است ولی وقتی این وام را پس می دهد به شدت تحقیر وبی چیز می شود.

مصرف حتی مقدار کم شیشه باعث بی خوابی می شود.شب تاصبح نمی خوابد،دائم درحال عوض کردن کانال تلویزیون یا گوش کردن موسیقی است!بی قرارمی شودویک جادوام نمی آورد!اشتهابه شدت کاهش پیدامی کند!یکی ازمواردی که اطرافیان به شخص مشکوک مشوند کاهش وزن شدید وکم خوابی است!با مصرف زیاد ،تنفس وضربان قلب ،افزایش یافته وتپش قلب پیدامی کند.فشارخون ودمای بدنشان بالامی رودواحساس گرما میکنندپس زیادآب می خورند!ضربان قلب آنهانامنظم می شود.تحریک پذیر وپرخاشگرمی شوندوممکن است دست به خشونتی بزنند.اضطراب ،گیجی ،لرزش اندام ها،تشنج ودرنهایت ایست قلبی ومرگ هم ازدیگر عوارض سوء مصرف شیشه است.

سوءمصرف طولانی مدت شیشه ،منجربه ایجادبدبینی شدید،خشونت،کاهش شدید حافظه،توهم های شنوایی وبینایی ،سایکوز(جنون آنی) وبسیاری از اختلالات عصبی دیگر ودرنهایت مرگ می شود.اینها توهم های جالبی دارند.ممکن است رنگ هارابشنوندوصداهارا ببیند.

سوءظن ،بدبینی وپرخاشگری به خصوص درمردان ایجادشده است وممکن است فردبه علت اینکه احساس خطراز ناحیه دیگران می کندسلاح سرد وچاقوباخود حمل میکند.

آیامصرف شیشه میل جنسی را افزایش می دهد؟

مصرفشیشه نه تنها میل جنسی را افزایش نمی دهد،بلکه باعث سردمزاجی وناتوانی میل جنسی می شود،آنچه پس از مصرف متعددشیشه اتفاق می افتد،اعتیادجنسی است نه افزایش میل جنسی.زمانی که افراد از نظرجنسی معتادمی شوند،رفتارهای جنسی مهارگسیخته انجام می دهند.وقتی مهار ازروی میل جنسی برداشته می شود،دراین حالت فردفکر میکندمیل جنس اش زیادشده است درحالیکه معتادشده وچون مرتب مجبوراست مثل یک معتاد به رفتارهای جنسی فکرکندتاخیالش راحت شود،به خیال خودش میل جنسی اش افزایش یافته است .مصرف شیشه ،تمام عوارض اعتیادرابرای فرددارد.پس از مدتی رفتارجنسی اش ازحالت متعارف درمیآیدوناتوانی ،سردمزاجی،زودمزاجی وعدم تمایل جنسی رابه بارخواهدآورد.

لاغری وافزایش تمرکزبه قیمت معتادشدن!!!

این ماده که به بهانه های مختلف مانندلاغرشدن،افزایش تمرکز ،رهایی از استرس وافسردگی ،ایجادحالت شادی ونشاط وافزایش قئای جنسی مصرف می شوددرلابراتورها وآشپزخانه های خانگی وزیرزمینی تولید می شودومتاسفانه به راحتی در اختیارجوانان قرارمی گیرد.

معتادان ومبلغان این ماده مخرب ،برای تبلیغ این محرک خطرناک که به جوانان می گویندکه بامصرف آن حالتشان تشدید می شو،یعنی اگر فردخوشحال باشدبعداز مصرف شیشه خوشحالتر می شودواگر ناراحت باشد بعداز مصرف شیشه ناراحتیش تشدیدمی شودزیراشیشه این خاصیت راداردکه به احساس فرد شدت می بخشد.

نکته غلط دیگرکه دربین جوانان واکثرزنان تبلیغ می شود این است که شیشه اعتیادآورنیست وبه همین علت می توان از آن برای بدنسازی استفاده کردزیرافردبعدازمصرف شیشه فعالیت بدنیش زیادشده واین فعالیت بدنی شدید وخستگی ناپذیر،باعث لاغری وتناسب اندام وی می شودکه این باورشدیدا اشتباه است.مصرف کنندگان شیشه ،هرگز خودرامعتاد نمی دانند.مصرف کنندگان تریاک رابسیار بی کلاس می دانند واگز مثلا به آن ها گفته شود که یه جای شیشه تریاک مصرف کنندکه این عوارض رانداردعصبانی می شوندومی گویند"تریاک !من تریاک مصرف کنم"!!

معتادان به شیشه برای درمان ، مسیر بسیار سختی درپیش دارند.مصرف شیشه شخص رادروضعیتی قرارمی دهد که تمایل به درمان نداردوشاید این عارضه ،بدترین تاثیر این موادمحرک برمغز باشد.درمان اعتیاد به مصرف شیشه همچون سایر موادمخدر ،مشکل ترین درمان هاست.دارویی که خاص درمان "شیشه " باشد در ایران وحتی خارج ازکشور وجودندارد.بلکه داروهایی که برای درمان شیشه استفاده می شود داروهای کمکی ازجمله ضد اضطراب ها وضد افسردگی هاست که این دارودرکاهش علایم بیماری موثر هستند.

 

 

شما اینجا هستید: خانه پیشگیری از اعتیاد شیشه