معرفی مرکز

       

به اداره کل پیشگیری و بهداشت روانی خوش آمدید!

اهداف عالی مرکز:
تعیین سیر وروند درمانی و ایجاد شبکه درمانی ایده آل
•کنترل و نظارت بر روند درمان و توانبخشی
•کنترل سطح سلامت جامعه هدف
•آمار و اطلاعات
•دارو و تجهیزات
•راه کارهای علمی و تخصصی جهت تعیین درصد واقعی
•پژوهش
•آموزش
•افزایش توانبخشی در جامعه هدف
اهداف اختصاصی:
•پیشگیری
-پیشگیری از بروز و شیوع بیماری های روانی
-تامین حفظ و ارتقاء سلامت روانی
-کشف زود هنگام اختلالات روانی
-شناسائی عوامل آسیب زای روانی و کنترل آنها
-شناسائی گروههای آسیب پذیر
•درمان
-امکان دسترسی سهل و بهنگام به خدمات روانپزشکی
-تداوم و استمرار مراقبتها و خدمات بهداشتی درمانی
-تامین دارو وسائل و تجهیزات مورد نیاز
-تامین تخت های بستری مورد نیاز
-ارتقاءکیفی تختهای موجود
•توانبخشی
-ارائه خدمات توانبخشی(طبی- روانی- حرفه ای-اجتماعی)
در جهت بازگرداندن بیماران به جامعه -جلوگیری از ازمان و تخریب عملکرد بیشتر افراد مبتلا
-موسسه زدائی(کاهش موارد نگهداری)
-کاهش هزینه ها
-ارتقاء کیفی خدمات روانپزشکی
•سازماندهی
-توسعه مشارکتهای عمومی
-توسعه پوشش مکانی و زمانی خدمات
-هماهنگی درون بخشی و بین بخشی
-تشویق بخش خصوصی در مشارکت درمانی و ارائه خدمات
جامعه هدف
•جانبازان
•آزادگان
•خانواده 2 گروه فوق
•همسران و فرزندان شهدا

شما اینجا هستید: خانه معرفی مرکز