اولویت های پژوهشی

 

اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی مرکز بهداشت روانی به قرار ذیل می باشد:

پیشگیری اولیه
-شناسایی و استانداردسازی ابزارهای معتبر سنجش سلامت روان
-بازنگری اطلاعات موجود و تعیین اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی بهداشت روان
-طراحی شبکه سلامت روان در جامعه هدف
-طرح های آموزشی برای پرسنل
-طرح های آموزشی برای جامعه هدف
-آموزش از طریق سایت ( پایگاه اطلاع رسانی)
-خبرنامه تخصصی
-بررسی رضایت مندی در گروه هدف
-بررسی عزت نفس در جانبازان
-طراحی شبکه آموزش در سطح استان ها
-سازگاری زناشویی
-بررسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی در خانواده
-بررسی ابعاد روانپزشکی و روان شناختی در سایر گروه های جانبازی
-طراحی برنامه 5 ساله بهداشت روانی و جامعه هدف
-برگزاری پنجمین سمپوزیوم پیشگیری ، درمان ، اختلالات ناشی از جنگ با تأکید بر توانبخشی
-بررسی شاخص های سلامت روان
-کودک آزاری و خشونت خانگی
-بررسی سالمندی در جانبازان 
-بررسی مشکلات جانبازان زندانی
-بررسی طلاق در خانواده جانبازان اعصاب و روان
-بررسی مشکلات و مسائل آزادگان


 
پیشگیری ثانویه

-طراحی شبکه سلامت روان در جامعه هدف
-بررسی ابعاد روانپزشکی و روان شناختی در سایر گروه های جانبازی
-برگزاری پنجمین سمپوزیوم پیشگیری ، درمان ، اختلالات ناشی از جنگ با تأکید بر توانبخشی
-بررسی سالمندی در جانبازان 
-اثربخشی روش های درمان اختلالات وابسته به جنگ
-اثربخشی روش های درمان اعتیاد
-بررسی وضعیت فعلی جانبازان شدید اعصاب و روان و مقایسه با وضعیت قبلی
-طراحی پروتکل های درمانی مورد نیاز جامعه هدف
-بررسی اختلالات روان شناختی خانواده
-توانبخشی روانی
-طراحی برنامه 5 ساله بهداشت روانی و جامعه هدف
-درمان های گیاهی و سنتی در بهداشت روانی
-درمان های دارویی 
-بررسی مشکلات خاص 
-بررسی مشکلات جنسی
-بررسی مشکلات دهان و دندان در جانبازان اعصاب و روان
-طراحی سیستم علمی و استاندارد در مراکز روانپزشکی بنیاد
-سالم سازی مراکز درمانی و روان پزشکی از اعتیاد و سوء مصرف مواد
-زوج درمانی جانبازان اعصاب و روان 
 
پیشگیری ثالثیه

-طراحی شبکه سلامت روان در جامعه هدف
-اثربخشی روش های درمان اعتیاد
-بررسی وضعیت فعلی جانبازان شدید اعصاب و روان و مقایسه با وضعیت قبلی
-طراحی پروتکل های درمانی مورد نیاز جامعه هدف
-طراحی برنامه 5 ساله بهداشت روانی و جامعه هدف
-برگزاری پنجمین سمپوزیوم پیشگیری ، درمان ، اختلالات ناشی از جنگ با تأکید بر توانبخشی
-بررسی سالمندی در جانبازان 
-کودک آزاری و خشونت خانگی
-بررسی مشکلات جانبازان زندانی
-بازسازی خانواده های آسیب دیده
-بررسی حمایت از خانواده
-بررسی جانبازان مزمن اعصاب و روان


You are here: خانه پژوهش پژوهش