ارزشيابي بيمارستان‌هاي روانپزشکی تابعه بنیادشهید وامور ایثارگران بر اساس استانداردهاي اعتباربخشي از سال 92

 

 

ارزشيابي بيمارستان‌هاي روانپزشکی تابعه بنیادشهید وامور ایثارگران بر اساس استانداردهاي اعتباربخشي از

سال 92

  

ابزارهاي لازم به منظور اجراي طرح اعتباربخشي جديد در سال 91 توسط وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها علوم پزشکی استانها استقرار مي‌يابند وارزشيابي بيمارستان‌هاي كشور از سال 92  بر اساس استانداردهاي اعتباربخشي صورت می پذیرد. در این راستا ارزشیابی بیمارستانهای روانپزشکی تابعه بنیادشهید و امور ایثارگران مطابق با طرح استاندارد سازی اعتبار بخشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صورت می پذیرد.

نظام اعتباربخشي، استانداردهای ارزیابی، سنجه ها و آموزش های لازم در این خصوص طي سال جاري در تمام بيمارستان‌هاي روانپزشکی بنیاد از طریق مرکز بهداشت روانی یا دانشگاه علوم پزشکی مربوطه استقرار مي‌يابد و در سال 92 ارزشیابی های این بیمارستانها بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی وزارت بهداشت صورت می پذیرد.

این طرح با ارزشيابي پيشين تفاوت دارد و يك نظام اعتباربخشي داخلي است . پيش از اين در ارزشيابي بيمارستان‌ها بيشتر به زيرساخت‌ها و ساختمان‌هاي بيمارستان‌ها توجه مي‌شد، اما در اعتباربخشي كنوني علاوه بر توجه به زيرساخت‌ها به فرآيندهاي ارائه خدمات نيز توجه مي‌شود.

در اعتباربخشي بيمارستان‌ها مباحثي مانند زمان رسيدگي به بيمار در اورژانس، ميزان عفونت بيمارستاني، ميزان آسيب بيمار در بيمارستان و بحث ايمني بيمار مورد توجه جدي قرار دارد. بر اساس برنامه اعتباربخشي، بيمارستان‌ها ملزم به رعايت منشور حقوق بيمار هستند و يكي از اجزاي اصلي اين برنامه توجه به منشور حقوق بيماران است.

مراحل انجام ارزشیابی برای بیمارستانهای روانپزشکی تابعه بنیاد بدین صورت است که هریک از بیمارستانها روانپزشکی بایستی حداقل یک نوبت درسال توسط کارشناسان مرکزبهداشت روانی مورد ارزشیابی قرار گیرند و ارزشیابی به واسطه دو عامل صورت می گیرد:

الف: براساس تقویم زمانی ارزشیابی سالانه مرکز بهداشت روانی
ب: براساس درخواست مسئولین استانی و بیمارستانی

 

برای مشاهده استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی به قسمت مراکز درمانی سایت مراجعه کنید .

 

لینک مستقیم استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی

کمیته های بیمارستانی

JSJ

برای دانلود فایل های کمیته های بیمارستانی  کلیک نمایید .

 

دانلود فایل 1

دانلود فایل 2

 

برگزاری دومین گردهمایی روسای بیمارستان های روانپزشکی تابعه بنیاد

 

Register to read more...

دومین گردهمایی روسای بیمارستانهای روانپزشکی تابعه بنیادشهید وامور ایثارگران

Register to read more...

رنگ حاشیه استاندارد اوراق عمومی مدارک پزشکی

 

Register to read more...

You are here: خانه پژوهش مراکز درمانی