حقوق بیمار

برای دانلود فایل حقوق بیمار اینجا کلیک نمایید .

واحد تداركات

برای دانلود فایل واحد تدارکات  اینجا کلیک نمایید .

راهنماي ارزيابي استانداردهاي بخش آنژيوگرافي

برای دانلود فایل راهنماي ارزيابي استانداردهاي آنژيوگرافي اینجا کلیک نمایید .

راهنماي استانداردهاي واحد مديريت و رهبري

برای دانلود فایل راهنمای استانداردهای واحد مدیریت و رهبر ی کلیک نمایید .

راهنماي ارزيابي استانداردهای بخش خدمات استريليزاسيون مركزي

برای دانلود فایل راهنماي ارزيابي استانداردهاي بخش خدمات استريليزاسيون مركزي اینجا کلیک نمایید .

You are here: خانه پژوهش استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی