مراکز درمانی

رنگ حاشیه استاندارد اوراق عمومی مدارک پزشکی

 

با توجه به رایزنی ها با وزارت بهداشت و دانشگاه شهید بهشتی تهران در خصوص فرم های استاندارد بالینی تشکیل پرونده بیمارستان های کشور در ذیل رنگ حاشیه فرم های بالینی مربوطه جهت یکسان سازی و بهره برداری در بیمارستان های روانپزشکی تابعه بنیاد اعلام می گردد .

 

 

 

شما اینجا هستید: خانه مراکز درمانی رنگ حاشیه استاندارد اوراق عمومی مدارک پزشکی